Ingangsportaal van St. Stevenskerk te Nijmegen, 1855

Entrance of St. Stephen's Church, Nijmegen

Jan Smits (1823 - 1910)

Pencil and watercolour on paper

26,1 x 18,2 cm

KM 108.195