menu close

Karatsu-kom, early Edo-period (1645-1868)

Karatsu bowl

Japan

Stoneware

13,6 × ø 18 cm

KM 106.688