Kerkingang, 1916

Nico Eekman (1889 - 1973)

Ets op papier

16,3 x 24,6 cm

KM 101.184