ANBI-status

Het Helene Kröller-Müller Fonds heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.
Het fonds staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het fonds geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van bijdragen komt volledig ten goede aan het fonds. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

 

Statutaire naam

Stichting Helene Kröller-Müller Fonds
RSIN/fiscaal nummer: 817688626

 

Contactgegevens

Helene Kröller-Müller Fonds
Postbus 1 6730 AA Otterlo
T 0318591241
E info@hkmfonds.nl
W www.krollermuller.nl

Doelstelling van de organisatie, zoals beschreven in de statuten: 

  1. Het verlenen van materiële ondersteuning aan het Kröller-Müller Museum te Otterlo op gebieden die niet uit de normale exploitatie van dat museum bekostigd kunnen worden, zoals op het gebied van aankopen ten behoeve van uitbreiding van de collectie, bijzondere restauraties en het kunnen realiseren van bijzondere tentoonstellingen, (kunst) historisch onderzoek, publicaties en educatieve projecten;
  2. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder begrepen het vergaren van de benodigde financiële middelen. Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Bestuur en toezicht

Het bestuur bestaat uit:

G.J.J. van 't Hof (voorzitter)
C.M. Gaedtgens-Boon
R.P.A.M. Polman
M.W. van der Valk
M.B. van Wijk (penningmeester)


Beloning bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning van hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten (vacatiegelden).


Beleidsplan

Download het beleidsplan. 


Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaaroverzicht.


Inzage in de financiële huishouding

De belangrijkste 'facts' and 'figures' en een indruk van de hoogtepunten per jaar worden gepubliceerd in onze jaaroverzichten. Daarnaast bieden we volledige inzage in de geldstromen.
Lees meer


publicatieplicht fondswervende instellingen

Download publicatieplicht fondswervende instellingen


Governance Code Cultuur

 Het Helene Kröller-Müller Fonds onderschrijft de Governance Code Cultuur.